onsdag 20 mars 2013

BIFF tycker till om Lättläst

Med anledning av den pågående Lättlästutredningen vill BIFF föra fram några synpunkter kring behov och användning av lättlästa texter.

I våra arbeten som folkhögskolebibliotekarier har vi de senaste åren märkt att läsförståelsen minskat av olika anledningar. Därför kan många av våra deltagare inte tillgodogöra sig befintlig information på det sätt de hade önskat. Här avser vi alla slags informations- och upplevelsekanaler; tidskrifter, böcker och Internet (myndigheter i första hand). Vi som arbetar direkt med deltagare i vuxenutbildningen märker att tillgänglighetsfrågorna är viktiga och att det finns ett stort behov av lättlästa texter.

En positiv utveckling är att allt fler myndigheter gör lättlästa versioner av sina webbsidor. Detta är något som vi anser borde genomföras konsekvent, av alla myndigheter. Förutsättningarna för att kunna hålla sig informerad i samhällsfrågor minskar om läsförståelsen brister. Detsamma gäller för möjligheterna att följa med i nyhetsflödet. Här fyller 8 sidor och Nyhetstidningen på lätt svenska en viktig funktion.

Ett gott försök att tillhandahålla lättlästa faktatexter är Nationalencyklopedins enkla texter (vissa av deras artiklar finns i en kort och/eller enkel version). Att abonnera på NE.se innebär dock en stor utgift för ett folkhögskolebibliotek. Vi efterfrågar lättlästa texter i fler av de databaser som skolbibliotek kan abonnera på. Det gäller exempelvis Utrikespolitiska institutets tjänst Landguiden, som kan vara mycket användbar för de studerande men där vi saknar en lättläst version.

Behovet av lättlästa texter finns inom alla de ämnesområden som är aktuella på folkhögskolornas allmänna linjer, såsom historia, samhällskunskap, psykologi, naturkunskap och geografi. Mer specifika ämnesområden där lättläst saknas är hälsa och sjukvård, funktionsnedsättningar, hållbar utveckling, genusfrågor och främlingsfientlighet.

Vid sidan av fler faktatexter efterfrågar vi en större och bredare skönlitterär utgivning. När urvalet är litet kan det vara svårt att hitta böcker som har ett intresseväckande innehåll och samtidigt är på rätt språknivå. Fler nyskrivna böcker i varierade genrer behövs. Bearbetade böcker bör också finnas, men även denna utgivning kan breddas. Klassikerutgivningen skulle exempelvis kunna innehålla fler texter från icke-västerländska litterära traditioner.

Anledningarna till att studerande behöver lättlästa texter varierar stort. Det kan vara läs- o skrivsvårigheter, kognitiva funktionsnedsättningar, svenska som andraspråk etcetera. Att försöka tillgodose alla behov i en och samma text kan vara problematiskt. Det är viktigt att inte alltid arbeta utifrån en ”minsta gemensamma nämnare”, utan att också se till de specifika behoven hos olika grupper.

Styrelsen för BIFF, Bibliotek i folkbildning och folkhögskola
2013-03-20

Inga kommentarer: