onsdag 20 mars 2013

BIFF tycker till om Lättläst

Med anledning av den pågående Lättlästutredningen vill BIFF föra fram några synpunkter kring behov och användning av lättlästa texter.

I våra arbeten som folkhögskolebibliotekarier har vi de senaste åren märkt att läsförståelsen minskat av olika anledningar. Därför kan många av våra deltagare inte tillgodogöra sig befintlig information på det sätt de hade önskat. Här avser vi alla slags informations- och upplevelsekanaler; tidskrifter, böcker och Internet (myndigheter i första hand). Vi som arbetar direkt med deltagare i vuxenutbildningen märker att tillgänglighetsfrågorna är viktiga och att det finns ett stort behov av lättlästa texter.

En positiv utveckling är att allt fler myndigheter gör lättlästa versioner av sina webbsidor. Detta är något som vi anser borde genomföras konsekvent, av alla myndigheter. Förutsättningarna för att kunna hålla sig informerad i samhällsfrågor minskar om läsförståelsen brister. Detsamma gäller för möjligheterna att följa med i nyhetsflödet. Här fyller 8 sidor och Nyhetstidningen på lätt svenska en viktig funktion.

Ett gott försök att tillhandahålla lättlästa faktatexter är Nationalencyklopedins enkla texter (vissa av deras artiklar finns i en kort och/eller enkel version). Att abonnera på NE.se innebär dock en stor utgift för ett folkhögskolebibliotek. Vi efterfrågar lättlästa texter i fler av de databaser som skolbibliotek kan abonnera på. Det gäller exempelvis Utrikespolitiska institutets tjänst Landguiden, som kan vara mycket användbar för de studerande men där vi saknar en lättläst version.

Behovet av lättlästa texter finns inom alla de ämnesområden som är aktuella på folkhögskolornas allmänna linjer, såsom historia, samhällskunskap, psykologi, naturkunskap och geografi. Mer specifika ämnesområden där lättläst saknas är hälsa och sjukvård, funktionsnedsättningar, hållbar utveckling, genusfrågor och främlingsfientlighet.

Vid sidan av fler faktatexter efterfrågar vi en större och bredare skönlitterär utgivning. När urvalet är litet kan det vara svårt att hitta böcker som har ett intresseväckande innehåll och samtidigt är på rätt språknivå. Fler nyskrivna böcker i varierade genrer behövs. Bearbetade böcker bör också finnas, men även denna utgivning kan breddas. Klassikerutgivningen skulle exempelvis kunna innehålla fler texter från icke-västerländska litterära traditioner.

Anledningarna till att studerande behöver lättlästa texter varierar stort. Det kan vara läs- o skrivsvårigheter, kognitiva funktionsnedsättningar, svenska som andraspråk etcetera. Att försöka tillgodose alla behov i en och samma text kan vara problematiskt. Det är viktigt att inte alltid arbeta utifrån en ”minsta gemensamma nämnare”, utan att också se till de specifika behoven hos olika grupper.

Styrelsen för BIFF, Bibliotek i folkbildning och folkhögskola
2013-03-20

lördag 16 mars 2013

Rapport från folkhögskolebiblioteken


BIFF har skickat ut en enkät till alla folkhögskolor i landet för att få reda på hur det är med folkhögskolebiblioteken just nu. Drygt femtio skolor har svarat så här långt och det ser mycket olika ut på olika skolor. Här kommer en första rapport utifrån svaren.

Det kan vara en lärare, bibliotekarie eller annan personal som ansvarar för biblioteket. På en del skolor är det ingen som ansvarar. Flera önskar mer tid till biblioteket. Bemanningen varierar från helt obemannat eller sporadisk bemanning, mindre än en timme per vecka, upp till trettio timmar. Ingen skola har heltidsanställd bibliotekarie/biblioteksansvarig. Många bibliotek är öppna även utan bemanning, så de är tillgängliga under skolans öppethållande, eller dygnet runt för boende på skolan. Man kan använda sig av "självutlån" och "självåterlämning".

Några bibliotek saknar budget för inköp. Annars varierar det från ca 5.000-200.000 kr/år.

De flesta skolor svarar att den biblioteksansvariga samarbetar med lärarna, men det finns också skolor där man inte samarbetar eftersom tiden inte räcker till, eller av andra orsaker.

Svårigheter kan vara resursbrist. Det är brist på utrymme och finns för lite tid avsatt för biblioteket.

Vi återkommer i ämnet när fler svar kommit in.

måndag 11 mars 2013

Lättlästutredning

Till Folkhögskolor och studieförbund har det skickats ut frågor som rör behovet av lättläst inom folkbildningen. 

Utredningens direktiv
Lättlästutredningen undrar:
• Har ni några synpunkter på de lättlästa böcker och tidningar som finns.
• Är det något som folkhögskolorna respektive studieförbunden använder/tycker behövs?
• Är det något som fattas inom området lättläst?
• Driver ni eller deltar ni i något projekt eller utvecklingsarbete inom området lättläst?
• Har ni några övriga synpunkter på lättläst?

Kolla på era folkhögskolor om de fått de här frågorna som har skickats från Folkbildningsrådet. Svaren skall vara vara FBR tillhanda 20 mars. Bra om bibliotekens synpunkter, tillsammans med lärarnas, kommer fram. Kulturdepartementet ansvarar för utredningen