lördag 3 november 2012

Ny bibliotekslag och BIFF

Tärna folkhögskolas bibliotek
BIFF skickade synpunkter på den nya bibliotekslagen till NSG i augusti 2012. Vi är medlemmar i NSG vilka var remissinstans och därmed fick BIFF tillfälle att ge synpunkter. 

BIFF - Bibliotek i folkbildning och folkhögskola svarar

Bakgrund: 
Det finns 150 Folkhögskolor i Sverige. De flesta folkhögskolor (107 st) ägs och drivs av folkrörelser eller andra organisationer. Övriga folkhögskolor ägs och drivs av regioner/landsting (42 st) eller kommuner (1 st). Där det finns bibliotek på folkhögskolorna är de av mycket skiftande kvalitet om man ser till bemanning, resurser etc. Biff gjorde en kartläggning för ca åtta år sedan (läget kan ha ändrats en hel del). Då fanns bibliotek på 2/3 av folkhögskolorna. Drygt tio hade utbildade bibliotekarier. Då fanns en heltidsarbetande utbildad bibliotekarie, idag finns ingen. BIFF (Bibliotek i folkbildning och folkhögskola) har i skrivande stund 106 medlemmar.

Som engagerade inom folkbildningen är det fyra saker som vi särskilt vill reagera på när vi läser förslaget till ny bibliotekslag. 

1   Det första är att folkhögskolebibliotek inte nämns som skolbiblioteksform över huvud taget. [Ds 2012:13, 3.9 s 41f] Detta trots att det finns landstingsdrivna folkhögskolor vilka borde vara intresse för regionbiblioteken. Majoriteten folkhögskolor har rätt att ge grundläggande behörighet (i de allmänna kurserna) till högskolestudier. För ett år sedan sjösattes den nya gymnasiereformen Gy11, som även påverkar folkhögskolornas verksamhet. Högskolans antagningsregler bygger på hur gymnasiet ser ut. För att de studerande på folkhögskola också ska kunna söka till högskolan får folkhögskolan nu ett ”hängavtal”. De flesta gymnasieskolor har bibliotek och deras roll har stärkts i o m den nya skollagen (2010:800). Det är något märkligt att folkhögskolornas behov av bibliotek i det här sammanhanget är totalt osynligt.

2.  Folkbibliotek [2012:13, 3.10, s 42f ]
Väl fungerande folkbibliotek är i dagsläget av största vikt för folkhögskolestuderande, både de som studerar på distans och de som finns på skolorna. Ett livslångt lärande kräver en särskild förståelse för de behov som individen har i olika skeden i sitt kunskapsbyggande. Det kan gälla allt från kännedom om olika slags studier, bibliotekens utrusting, bemötande till framtidsstrategier och samarbeten mellan olika bibliotek. 
Viktigt också att aldrig tumma på avgiftsfriheten och att arbeta vidare med det nationella biblioteksanvaret och upphovsrättsfrågorna. 

3  Andra prioriterade grupper [Ds 2012:13, 3.7.2, s 32ff]
Vi på folkhögskolebiblioteken upplever stort behov av tillgång till olika slags media både för de som har annat modersmål än svenska och för de som av andra anledningar behöver stöd i sitt lärande.

4.  Regional biblioteksverksamhet
Det stöd som lånecentralerna kan ge är ovärderligt för de oss på folkhögskolebiblioteken. Både utbildningsmässigt och i den direkta kontakten för hjälp med frågor av olika slag.


För föreningen BIFF Bibliotek i folkbildning och folkhögskola
Annika Hultén
Ordförande i BIFF
2012-08-15

NSG  är förkortning för Nationella Skolbiblioteksgruppen.

Inga kommentarer: